Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Update: juli 2018

In het algemeen
Haru Haru Beauty (www.haruharubeauty.com) bezit en exploiteert deze website. Dit document regelt uw relatie met Haru Haru Beauty (www.haruharubeauty.com). Toegang tot en gebruik van deze Website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Website (collectief de "Diensten") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de "Gebruiksvoorwaarden"). Door gebruik te maken van de Services gaat u akkoord met alle gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt. U dient deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van wijzigingen die wij mogelijk hebben gemaakt aan de Algemene Voorwaarden.
 
Toegang tot deze website is tijdelijk toegestaan, en wij behouden ons het recht voor om de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook, op ieder moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang beperken tot sommige delen of op het gehele website.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Haru Haru Beauty (www.haruharubeauty.com) worden beheerd, Haru Haru Beauty heeft geen controle over de gelinkte websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hen of voor verlies of schade die het gevolg is van uw gebruik van hen. Uw gebruik van de gelinkte websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en de service die op elke dergelijke site voorkomt.


Identiteit van de ondernemer
Naam: Haru Haru Beauty [www.haruharubeauty.com]
Adres: Oude Binnenweg 105B, 3012 JB, Rotterdam, Nederland
Telefoon: 010-7370315
E-mail: info[at]haruharubeauty.com
BTW-nummer: NL002394760B51
KvK-nummer: 61548847
 

Verkoopvoorwaarden
Door een bestelling te plaatsen biedt u aan om een ​​product te kopen en onder voorbehoud van de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de orderprijs.

Levertijden kunnen variëren afhankelijk van beschikbaarheid en onder voorbehoud van vertragingen die voortvloeien uit postvertraging of overmacht waarvoor we niet verantwoordelijk zullen zijn.
 
Haru Haru Beauty behoudt zich het recht voor om uw verzoek te weigeren. Als uw bestelling is geaccepteerd, zullen wij u per e-mail informeren. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u aan ons verstrekt waar en accuraat is, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die u heeft gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken.

(A) Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk worden vermeld in het aanbod.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
(B) Prijzen en beschikbaarheid
Terwijl we ervoor zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website verschijnen accuraat zijn, kunnen fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u heeft besteld, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als we u niet kunnen contacteren, behandelen wij de bestelling als geannuleerd. Als u annuleert en u hebt al voor de goederen betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

Daarnaast worden de bezorgkosten in rekening gebracht; Deze aanvullende kosten worden duidelijk weergegeven, indien van toepassing en opgenomen in de 'Totale kosten’.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

(C) De overeenkomst
Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een bevestigingsmail met bevestiging van de ontvangstbewijs van uw bestelling: deze email is alleen een bevestiging en vormt geen acceptatie van uw bestelling. Een contract tussen ons wordt niet gevormd totdat we u per e-mail bevestigen dat de goederen die u hebt besteld, aan u zijn verzonden. Alleen de goederen die in de bevestigingsmail zijn vermeld die op het moment van verzending zijn verzonden, worden opgenomen in het contract.
 
(D) Betaling
Zodra u een bevestigingsmail is toegezonden dan gaat er een betalingstermijn in van 72 uur. U kunt bij ons kiezen uit diverse [betaalmethodes]. De uitvoering en levering zullen pas plaats vinden na uw betaling, mits er gekozen is voor ‘Achteraf betalen met BILLINK’.

Achteraf betalen met BILLINK (Nederland alleen)
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.


Conformiteit en Garantie
Haru Haru Beauty staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Haru Haru Beauty als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 

Variatie
Haru Haru Beauty heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten en / of elke pagina van deze Website te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.
  

Klachtenregeling
Wij hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen. Nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd moeten de klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft via (complaints[at]haruharubeauty.com)

 
Herroepingsrecht
Als u deze voorwaarden inbreuk maakt en we geen actie ondernemen, hebben we nog steeds het recht om onze rechten en remedies te gebruiken in een andere situatie waar u deze voorwaarden verbreekt.

(A) Kosten in geval van herroeping
Indien u gebruik wenst te maken van de herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. - Tenzij anders afgesproken.

Indien u een bedrag betaald heeft, zal Haru Haru Beauty dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

(B) Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen (bederfelijke waren zoals huidverzorging, cosmetica producten en voedingswaren);
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Privacybeleid
Ons privacybeleid, dat bepaalt hoe we uw informatie gebruiken, zijn te vinden in [Privacybeleid]. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de hierin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. 
 

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten in alle weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen (inclusief fotografische beelden) die u op of via deze website ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Haru Haru Beauty haar toeleveranciers of andere rechthebbenden en zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld.  


Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bovenstaande Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst van de partijen en vervullen alle voorgaande en gelijktijdige afspraken tussen u en Haru Haru Beauty. Eventuele afstanddoening van enige bepaling van de Servicevoorwaarden zal alleen effectief zijn indien dit schriftelijk en ondertekend is door een directeur van Haru Haru Beauty.